Asset 3

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen en op elke koop op afstand tussen de Handelsonderneming C.J. Klep B.V. (verder: de Leverancier) en haar klant (verder: de Klant).
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Leverancier gebruik maakt van derden.
c. Algemene Voorwaarden van de Klant zijn slechts dan van toepassing indien de Leverancier hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
d. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Offertes en aanbiedingen
a. Alle offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 dagen.
b. De Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
c. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele transport- en/of verzendkosten.
d. De kosten voor eventuele bijzondere advisering worden apart in rekening gebracht.

3. Uitvoering van de overeenkomst
a. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd; de leveringstermijnen van de Leverancier zijn echter indicatief.
b. Het is de Leverancier toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.

4. Derden
De Leverancier kan jegens haar geldende aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden onverkort doen laten gelden in de relatie tussen de Leverancier en de Klant.

5. Garantie
a. De door de Leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor de producten bij normaal gebruik zijn bestemd.
b. De fabrieksgarantie c.q. de garantie van de importeur c.q. leverancier van het product zijn op het product van toepassing.
c. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het product, maar ook indien het product wordt gebruikt na de houdbaarheidsdatum of onjuist wordt opslagen. Indien onderhoud c.q. wijzigingen aan het product zijn aangebracht door de Klant en of derden vervalt de garantie eveneens.
d. De Leverancier geeft geen garantie ten aanzien van de kiemkracht, zuiverheid, groei, ontwikkeling, werking en uitkomst van haar zaden en zaaigoed, in verband met de vele externe factoren die invloed hebben op groei en ontwikkeling. Voor eventuele groeistoornissen is de Leverancier nimmer aansprakelijk.

6. Reclameren
a. Reclameren kan binnen 8 dagen na levering en dient schriftelijk en onderbouwd te geschieden.
b. Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de Leverancier, tenzij de Klant in redelijkheid niet eerder op de hoogte kon zijn van het gebrek.
c. De Klant is gehouden de Leverancier in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en herstelmaatregelen te treffen.
d. Retournering is slecht mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier. Daarbij dient het product in originele verpakking te worden afgeleverd op het door de Leverancier aangegeven adres.

7. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle producten blijven eigendom van de Leverancier totdat de Klant alle verplichtingen jegens de Leverancier deugdelijk en volledig is nagekomen.
b. Door de Leverancier geleverde producten die ingevolge lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen uitsluitend in de normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht.

8. Verzending / aflevering
a. Levering geschiedt af bedrijf Leverancier. Eventueel transport van de producten geschiedt onder de voorwaarden van de betreffende transporteur en is te allen tijde voor rekening en risico van de Klant.
b. Indien van toepassing geschiedt levering van het product overeenkomstig de van overheidswege of fabrikant opgestelde bijzondere (wettelijke) voorschriften. Als bijzonder transport conform voorschriften vereist is, dan kiest de Leverancier de wijze van transport.

9. Verpakking
Indien er bij een product speciale verpakking met een bepaalde waarde wordt gebruikt, dan worden de kosten van die verpakking op de factuur vermeld. Na restitutie van de verpakking in originele en onbeschadigde staat worden de kosten ervan gerestitueerd.

10. Verhuur
a. Alle producten die door de Leverancier worden verhuurd blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier.
b. De huurder is verantwoordelijk om te voldoen aan alle eventuele formaliteiten die vereist zijn voor het gebruik van het gehuurde zoals o.a. een geldig rijbewijs, de juiste vergunningen, e.d. De leverancier is gerechtigd de verhuur zonder nadere opgaven van reden te weigeren.
c. De huurder is gehouden alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften betreffende het gehuurde uitdrukkelijk in acht te nemen. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet naleven van deze voorschriften. Tevens is Leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d. Indien het gehuurde beschadigd c.q. niet in dezelfde staat en/of niet tijdig aan de Leverancier wordt geretourneerd, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade; onder schade wordt naast de schade aan het gehuurde zelf ook verstaan inkomstenderving, vermissing, diefstal en totaal verlies.

11. Giftige en gevaarlijke stoffen
De levering c.q. het gebruik van giftige – en gevaarlijke stoffen is gebonden aan (overheids-) voorschriften. Deze voorschriften dienen door partijen strikt te worden nageleefd en kunnen met zich brengen dat de Leverancier niet kan en/of mag leveren.

12. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van de Leverancier door de verzekeraar niet is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de levering van het betreffende product en te allen tijde is de aansprakelijkheid van de Leverancier dan beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.
b. Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade en/of schade door groeistoornissen als gevolg van een gebrek in de geleverde producten en/of diensten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
c. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derden.
d. Deze aansprakelijkheidsbeperking zal niet gelden voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier alsmede aan de zijde van haar leidinggevende ondergeschikten. 

13. Overmacht
Naast hetgeen in de wet omtrent overmacht is bepaald, wordt onder overmacht in ieder geval verstaan: de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, staking, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, atoomkernreacties, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, technische mankementen e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de fabrikant bij wie de Leverancier de opgegeven bestellingen heeft geplaatst, of een gevolg zijn van de door de fabrikant genomen maatregelen.

14. Tarieven en Betalingen
a. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
c. Alle kosten die Leverancier moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte, komen voor rekening van de Klant. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,-.
d. Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen.

15. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant is uitgesloten van het Weens Koopverdrag. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda; niettemin heeft de Leverancier de bevoegdheid om de kwestie voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechtbank.

16. Overige bepalingen
a. De Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven de wijzigen.
b. De Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven orders, voor zover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.
c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling zoveel mogelijk in lijn met de overeenkomst uitgelegd en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, Nederland onder nummer 20043492.