Asset 3

Precursorenverklaring

Deze verklaring heeft betrekking op het specifieke gebruik of de specifieke vormen van gebruik van een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, als bedoeld in Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad1

Naam(Vereist)
Naam (ondertekenaar):
E-mailadres
Type legitimatiebewijs:(Vereist)
Type legitimatiebewijs:
Documentnummer:
Gemachtigde van (naam bedrijf):
Debiteurennummer (mits bekend):
Adres(Vereist)
Adres:
(Hoofd) handelsactiviteit:(Vereist)
(Hoofd) handelsactiviteit:
Nummer van de onderneming (KvK, BRS- of een BTW-nummer):
Datum van vandaag:
DD dash MM dash JJJJ
Verklaring(Vereist)

1Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PB L186 van 11.7.2019, blz. 1).